Valors

Els nostres principis i valors rectors inclouen la interdisciplinarietat, la diversitat metodològica, l’excel·lència en la investigació, el glocalisme, el coneixement obert, la diversitat de gènere i la interseccionalitat, així com la investigació sostenible i compromesa sociopolíticament.

Interdisciplinarietat : per abordar els nostres interessos de recerca des de múltiples perspectives, la CNSC reuneix diversos perfils de recerca, mentre que els nostres col·laboradors abasten una àmplia gamma de disciplines que es posen en diàleg. Aquesta diversitat disciplinària abasta des de ciències socials, demogràfiques, polítiques i econòmiques, psicologia i filosofia, fins a la comunicació, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la interacció home-ordinador (HCI) i els estudis de sistemes complexos.

Diversitat metodològica: la nostra diversitat disciplinària es tradueix en pluralitat metodològica. Treballem amb un sentit crític de les metodologies, ponderant i compensant els beneficis i limitacions de dades grans i gruixudes, mètodes quantitatius i qualitatius, generant tècniques híbrides per abordar la realitat. 

Excel·lència en la investigació: apostem per un alt nivell de rendiment i rigor pel que fa a la investigació científica, i també ens comprometem a produir connexions fluides, valuoses i efectives entre ciència i societat. 

Investigació compromesa sociopolíticament: fomentar la inclusió social i l’autonomia política en societats en xarxa són els principals motors de la CNSC. Aquests objectius s’articulen a partir d’un enfocament de recerca situat. 

Enfocament global: realitzem investigacions situades, sempre fixant-nos en el trànsit, la diferència d’escala i la influència mútua entre el global i el local. Per fer-ho, al llarg dels anys hem construït un conjunt molt ric i robust d’aliances internacionals i locals. 

Coneixement obert: confiem en la difusió de la producció científica del grup tant en plataformes d’accés obert d’alta qualitat com a través dels nostres propis arxius per tal de fer complir la circulació i la democratització del coneixement. 

Diversitat de gènere i interseccionalitat: creiem que la diversitat de gènere i la perspectiva interseccional tenen un valor social i polític clau i incorporem aquestes perspectives a les nostres dinàmiques de recerca i innovació, així com a la incorporació de nous membres.


Recerca sostenible: entenem la sostenibilitat en termes ètics, humans i emocionals. Per això, ens comprometem a treballar sobre la base de l’atenció, cuidar la investigació i apropiar-nos dels marcs de recerca perquè les condicions de treball contribueixin al benestar de l’equip de recerca i dels participants de la investigació.