Participació al seminari intermedi DEMOC 2023, sobre participació ciutadana i qualitat democràtica

Participació al seminari intermedi DEMOC 2023, sobre participació ciutadana i qualitat democràtica

El passat Dijous 15 de febrer, l’equip del projecte va assistir al seminari en el marc de la recerca “Avaluació dels pressupostos participatius a Catalunya: satisfacció, problemes i efectes sobre la confiança i legitimitat polítiques”.

Va ser un punt de trobada amb 8 grups de recerca per compartir les primeres conclusions dels nostres projectes. Totes les iniciatives han estat finançades per la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques a través de la convocatòria DEMOC. Rosa Borge, investigadora principal del projecte va exposar algunes de les troballes inicials, de les quals desataquen les següents pinzellades:

– 351 municipis han executat projectes de pressupost participatiu entre l’any 2000 i 2023, 89 d’ells a través de la plataforma Decidim. El 52,4% d’aquests municipis es troben a la província de Barcelona, entre els quals el Decidim ha tingut la seva principal expansió.

– L’adopció de projectes de pressupost participatiu amb el Decidim té dues onades de creixement importants a l’any 2017-2018 i l’any 2021-2022, tot i que el creixement s’atura parcialment en els anys d’eleccions municipals.

– S’identifiquen algunes variables preliminars que poden ser rellevants en l’adopció d’aquestes polítiques de participació, com el color de l’alcaldia, com també factors de conflictivitat que poden estar relacionats amb la discontinuïtat o desadopció.

– El nivell de participació en les iniciatives es troba entre el 2,9% i el 3,8% respecte al total de població, la distribució d’aquesta, però, és desigual. En municipis petits a vegades hi ha nivells de participació més elevats.

– 53 municipis han fet en algun moment enquestes d’avaluació i satisfacció ciutadana. De manera general, hi ha índex de resposta baixos amb una mediana del 0,18%. Tot i això, entre els que responen hi ha generalment valoracions més aviat positives.

Durant els propers mesos es realitzaran estudis de cas en municipis concrets per entendre de manera més complexa algunes d’aquestes troballes. En alguns d’aquests municipis es realitzarà observació participant de tallers deliberatius i entrevistes a promotors de propostes. També es realitzaran enquestes pre-post que ens permetran identificar la valoració ciutadana d’aspectes generals del procés relacionades amb altres variables com les actituds polítiques.