Projecte A-C-M

Envelliment Comunicació Mitjans: Envelliment actiu, tecnologies mòbils – Accés a la comunicació per a la gent gran (A-C-M)

Durada: Març 2011 – Març 2014

Font de finançament: Social Science and Humanities Research Council of Canada (SSHRC)

Referència del projecte: 890-2010-0138

Entitats col·laboradores: Concordia University (Canadà), Multimedia University (Malàisia), Universitat Oberta de Catalunya (Catalunya, Espanya), Université de Montréal (Canadà), York University (Canadà)

Investigadora principal: Kim Sawchuk, Concordia University

Descripció: La població mundial està envellint. Segons les projeccions de la UNESCO, la proporció de persones més grans de 60 anys incrementa a un ritme més accelerat que qualsevol altre grup d’edat. Entre 1970 i 2025 s’estima un creixement de 694 milions, és a dir un 223%, de persones d’edat avançada, amb un 80% vivint als països en vies de desenvolupament. Quines són les nostres necessitats i desitjos de comunicació a mesura que envellim? De quina manera afecta el procés d’envelliment a les nostres xarxes de relacions socials, a les nostres pràctiques de comunicació, o a la nostra elecció de mitjans de comunicació i usos de la tecnologia?

La xarxa Active Ageing, Mobile Technologies reuneix a un equip d’investigadores de Malàisia, el Canadà, Quebec i Catalunya amb l’objectiu de millorar la nostra comprensió de les interseccions entre la comunicació, la mobilitat i l’envelliment. En les discussions actuals sobre envelliment actiu, habitualment s’hi destaquen la salut, l’educació i la participació com els elements clau per aconseguir una millor qualitat de vida. Tanmateix, a la major part de la literatura s’omet el paper fonamental de les comunicacions, els mitjans de comunicació o les noves tecnologies com a components clau de la qualitat de vida. Alhora, la població de 60 anys i més no apareix en els estudis de la industria ni de l‘àmbit acadèmic sobre mitjans de comunicació i tecnologies. Per tant, la meta de la nostra recerca és identificar, comprendre, i avaluar els passos necessaris per corregir aquesta doble carència.

Subprojectes i accions rellevants:

Enllaços: