Audiències grans en entorns mediàtics digitals: Un estudi longitudinal transnacional

Durada: 2016 – 2020

Font de finançament: Social Science and Humanities Research Council del Canadà (SSHRC)

Projecte de referència: ACT Project

Equip: Galit Nimrod, Ben Gurion University of the Negev; Eugène Loos, Utrecht University; Barbara Ratzenböck, University of Graz; Loredana Ivan, National School of Political Studies and Public Administration; Mireia Fernández-Ardèvol, Universitat Oberta de Catalunya; Martine Lagacé, University of Ottawa; Col·laboradora del cas d’Espanya: Andrea Rosales, Universitat Oberta de Catalunya; Assistent de recerca del cas d’Espanya: Pedro Jacobetty, Universitat Oberta de Catalunya.

Descripció: Aquest projecte pretén respondre dues preguntes d’investigació diferents però interrelacionades. La primera pregunta tracta sobre el potencial de desplaçament dels mitjans dominants tradicionals a través de pràctiques innovadores de comunicació entre l’audiència més vella dels nous mitjans, la qual requereix l’anàlisi dels seus repertoris i hàbits mediàtics. La segona es relaciona amb els efectes, la dinàmica i el nivell de globalització d’aquest procés, el qual requereix un enfocament transnacional i longitudinal. Amb la participació d’equips de set països, aquest mega-projecte d’ACT ofereix una oportunitat única per a crear un conjunt de dades comparatives, alhora que recopilar dades longitudinals durant un període de cinc anys, fent servir el mateix grup de participants.

Metodologia: Les dades es recopilaran bianualment en set països (Àustria, Canadà, Dinamarca, Israel, Romania, Espanya i Països Baixos) durant un període de cinc anys (tres onades tot plegat). L’estudi es basa en una enquesta en línia d’usuaris d’internet de 60 anys o més. Amb diferents taxes d’abandonament esperades, es preveu que les mostres tinguin una mida final d’uns 500 participants per país. El qüestionari inclou preguntes tancades que exploren l’ús de mitjans, els llocs d’ús d’aquests mitjans, les preferències sobre aquests mitjans, les característiques sociodemográfiques, i el benestar subjectiu. Llevat d’algunes adaptacions menors, s’utilitzarà les mateixes mesures en cadascuna de les tres onades.

Resutats esperats: Es preveu que aquest estudi contribueixi al coneixement sobre l’envelliment en un món digital i els factors que faciliten o dificulten que els públics grans facin servir nous mitjans al llarg del temps. Les troballes es poden utilitzar tant per a la construcció de teories com per a aplicacions pràctiques. Així mateix, guiar la política d’informació de les organitzacions amb l’objectiu de crear les condicions perquè els públics més grans es mantinguin connectats a informació crucial, i que els permeti mantenir-se membres actius en la nostra societat.

Enllaços: