Decidim municipis

Definició de les especificacions pel desplegament de la plataforma Decidim per a múltiples municipis

Durada: Desembre 2016 – Novembre 2017

Font de finançament: Diputació de Barcelona

Responsable del projecte: Arnau Monterde, Universitat Oberta de Catalunya

Descripció: La plataforma Decidim per a la participació democràtica, en la mesura que està feta en codi obert i lliure, està en continu procés de desenvolupament, millora i reutilització.

L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament de la funcionalitat “multitenance” (“tenència” múltiple) del programari Decidim, per permetre proveir de servei, de manera simultània, diversos ajuntaments des d’una sola instància del software que s’executi en un únic servidor. Una arquitectura de “tenència” múltiple permet: (a) donar cobertura a molts municipis que no podrien realitzar i mantenir la pròpia instal·lació; (b) millorar l’extensibilitat, l’escalabilitat i la modularitat del Decidim; (c) fomentar un ecosistema de col·laboració obert de tal manera que les funcionalitats que es desenvolupin per un municipi puguin ser reutilitzades per altres municipis; i (d) fomentar l’autonomia municipal de manera federada amb altres municipis de tal manera que tots contribueixin al mateix ecosistema de col·laboració en el desenvolupament i en la millora de la plataforma.

El projecte inclou: la conceptualització de la implementació i el desplegament de la plataforma atenent a les necessitats de cadascun dels municipis i dels diferents processos de participació; la coordinació amb els diferents agents implicats per tal de definir les especificacions tècniques, els fluxos, els rols i les funcionalitats i adaptar-les a la plataforma Decidim; la previsió i la planificació dels entorns de col·laboració entre els diferents ajuntaments.

En definitiva, s’està replantejant l’arquitectura de l’aplicació per poder acomodar una gran quantitat de casos d’ús, promovent un desenvolupament escalable, sostenible i reutilitzable, i al mateix temps, reduir els costos de manteniment i facilitar el creixement i l’extensió del projecte a mitjà i llarg termini.

Enllaços: